Kallelse till årsstämma i Clean Motion AB

 Aktieägarna i Clean Motion AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: tisdagen den 22 maj 2018, kl 18:00

Plats: Aspenäs Herrgård, Seatons allé, 443 91 Lerum

Rätt till deltagande och anmälan:

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 16 maj 2018 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget via elektronisk anmälan, per post, Clean Motion AB (publ), “Årsstämma” Seglarvägen 3, SE-443 30 Lerum, eller via e-post till info@cleanmotion.se senast den 16 maj 2018. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgänglig här: 

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 16 maj 2018. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 16 maj 2018 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Styrelsens beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Niklas Ankarcrona.

Arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 10)

Inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Val till styrelse och revisor (punkt 11)

Antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken utan suppleanter.

Till styrelse föreslås för omval Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson, och Lennart Jeansson samt för nyval av Anna Petré.

Aina Nilsson Ström har avböjt omval men stannar som medlem i Advisory board.

Till ny revisor föreslås BDO. BDO har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Katarina Eklund att vara huvudansvarig för revisionen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 9 000 000 aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie, teckningsoption och/eller konvertibler ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie, teckningsoption och/eller konvertibler ska tecknas med kvittningsrätt. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser enligt den strategi som företaget tidigare kommunicerat. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

 

CV Anna Petré

Anna Petre är född 1971. Hon har en Juris Kandidat examen från Göteborgs Universitet. Idag arbetar Anna Petre som chef för den Affärsjuridiska avdelningen på Västsvenska Handelskammaren. Hon var dessförinnan verksam som chef för Public Affairs på Saab Automobile AB.

Anna Petre är även styrelseledamot i Infracom AB, Freja Partner AB och Lawline AB.

Anna Petre har inget aktieinnehav i Clean Motion AB.