Aktien

Aktien
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Clean Motion AB uppgår till 6 981 500 kronor fördelat på 13 963 000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Handel med Clean Motions aktie
Clean Motions aktier handlas på Nasdaq First North från och med den 26:e maj 2016.
Aktiekurs från Nasdaq First North.

Aktiens kortnamn på First North: CLEMO
ISIN-kod för aktien: SE0008116303

Nasdaq First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ägarförteckning

Per den 31 december 2016.

Insynsregister

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Microsoft Word - Insynsregister Clean Motion AB.docx

Microsoft Word - Insynsregister Clean Motion AB.docx