Aktien

Aktien
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Clean Motion AB uppgår till 9 429 671 kronor fördelat på 18 859 342 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Handel med Clean Motions aktie
Clean Motions aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 26:e maj 2016.
Aktiekurs från Nasdaq First North Growth Market.

Aktiens kortnamn: CLEMO
ISIN-kod för aktien: SE0008216303.
LEI-kod: 549300C5LE1I3GKLNB17

Nasdaq First North Growth Market
First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ägarförteckning per den 30 juni 2020

Antalet aktieägare i Clean Motion AB uppgick den 30 juni 2020 till c:a 2 384 st.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: EuroClear

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.