Aktien

Aktien
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Clean Motion AB uppgår till 6 981 500 kronor fördelat på 13 963 000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Handel med Clean Motions aktie
Clean Motions aktier handlas på Nasdaq First North från och med den 26:e maj 2016.
Aktiekurs från Nasdaq First North.

Aktiens kortnamn på First North: CLEMO
ISIN-kod för aktien: SE0008216303.
LEI-kod: 549300C5LE1I3GKLNB17

Nasdaq First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ägarförteckning

 

Per den 28 september 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.