Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Clean Motion AB kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: tisdagen den 18 juni 2019, kl 18:00

Plats: Aspenäs Herrgård, Seatons allé, 443 91 Lerum

Rätt till deltagande och anmälan:

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 12 juni 2019 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget via elektronisk anmälan, per post, Clean Motion AB, “Årsstämma” Seglarvägen 3, SE-443 30 Lerum, eller via e-post till info@cleanmotion.se senast den 12 juni 2019. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgänglig här: 

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 12 juni 2019. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 12 juni 2019 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Styrelsens beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Niklas Ankarcrona.

Arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 10)

Inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Val till styrelse och revisor (punkt 11)

Antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken utan suppleanter.

Till styrelse föreslås för omval Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed, Anna Petré, Göran Folkesson, Hans Folkesson och Lennart Jeansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson, VD, Clean Motion ABTele: +46 735 320 273 Email: goran@cleanmotion.se

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.