Bolagsordning

Bolagsordning för Clean Motion AB (org. nr 556788-1825)

1. Firma
Bolagets firma är Clean Motion АВ. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götaland, Lerums kommun.

3. Verksamhet
Föremål för Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av resurseffektiva fordonslösningar för transportsektorn samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000.

6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen рå årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Revisor
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt, skall väljas 1-2 revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
а) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
с) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetal.

10. Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos Bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1– 31/12.

12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

______________________

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 29 februari 2016

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.