Pågående Emission

Memorandum                   Teaser                   Anmälningssedel      

Klimatinvestera i Clean Motion 3-22 maj!

Clean Motion grundades med insikten att dagens transporter inte är hållbara och en idé om hur korta stadstransporter ska lösas. Där fokus ligger på transportlösningar för ”last mile” transporter av människor och gods.

Nu erbjuder vi befintliga och nya aktieägare att delta i vår företrädesemission. Mot bakgrund av hur den urbana mobilitetsmarknaden utvecklar sig avser vi att med ytterligare kapital ta nästa steg i Europa genom att expandera försäljning till nya och existerande kunder samt utveckla erbjudandet för godstransporter och utveckla partnerskap inom strategiskt viktiga områden som laddinfrastruktur och digitala tjänster.

Vår mission är att ta fram resurseffektiva stadstransporter med hög nyttjandegrad för världens alla städer: Uppkopplade och optimerade elfordon för effektiva kommersiella transporter.

“Uppkopplade och optimerade elfordon för effektiva kommersiella transporter”

Varför ska du investera?

– Urban mobilitet är en spännande och starkt växande marknad.
– Ett unikt kundnära och heltäckande erbjudande som på ett enkelt sätt löser en del av framtidens urbana transport- och miljöutmaningar
– En produkt som är skalbar, flexibel och lättproducerad lokalt på den aktuella marknaden.
– Innovativt partnererbjudande med licens och mikrofabrik som möjliggör snabb global expansion.
– Stor erfarenhet av utveckling av skräddarsydda elfordon för urbana transporter och att köra taxiflottor i Indien.
– Starka partnerskap med Fortum, Siemens och Bzzt.
– Möjlighet att göra stor skillnad för klimatet.

Städerna behöver hållbara lösningar nu. Persontransportbehovet fördubblas i städerna de närmaste 30 åren, godstransporter ökar ännu mer. Det är i städerna vi ser störst nytta av våra lösningar.– Göran Folkesson, VD

Erbjudandet

Teckningsperiod: 3 – 22 maj 2019
Teckningskurs: 4,5 SEK
Villkor för emissionen: Varje tre (3) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Minsta teckningspost 1 000 aktier (4 500 SEK).
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 866 447 aktier + 888 888 aktier vid utnyttjande av övertilldelning. Vid fulltecknad emission tillförs Clean Motion 21 899 012 SEK + 3 999 996 SEK i övertilldelning vid fulltecknad emission
Antalet aktier innan emission: 14 599 342 aktier
Antalet aktier efter emission: 20 354 677aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Cirka 88 % procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 1 670 000 SEK (8 %) och emissionsgarantier till 17 500 000 SEK (80 %).

 

 

Denna sida uppdateras löpande.

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.