Skip to content

Bolagsordning for Clean Motion AB (publ)

org. no. 556788-1825

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Clean Motion АВ. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Partille kommun.

Verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av resurseffektiva fordonslösningar för transportsektorn samt därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 31.000.000 kronor och högst 124.000.000 kronor.

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 62.000.000 och högst 248.000.000.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen рå årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt, skall väljas 1-2 revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
 • V al av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringspersoner
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordningen
 • Framläggande av årsredovisningen ochrevisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • Beslut om
  1. a) Fastställande av resultaträkningen ochbalansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. с) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 • Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 • Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 • Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetal.

Anmälan till stämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden till bolage senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Digital stämma

Styrelsen får besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt.


Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 15 maj 2024.